Algemene Ledenvergadering
Contactgroep Postactieven regio Woensdrecht
Donderdag 14 maart 2024
Locatie: Multifunctionele ruimte van
"de Schuttershof" op de Vlb. Woensdrecht
Aanvang 14.00 uur

Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag van de ALV van 23 maart 2023.
4. Terugblik over de activiteiten van de vereniging in 2023 door de voorzitter.
5. Overzicht ledenbestand door secretaris
6. Financieel jaarverslag 2023 door penningmeester.
7. Verslag kascommissie.
8. Decharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2023.
9. Benoemen nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2024.
10. Bestuursverkiezing:
• Vacant: secretaris
• Statutair treedt af onze voorzitter, Henk van Bergem.
Indien niemand zich meldt voor een bestuursfunctie als secretaris, stelt Henk zich niet herkiesbaar.
• Ton Franken, lid bestuur, herkiesbaar.
• Jeroen Meijers, webmaster, herkiesbaar.
11. Vaststelling huidig bestuur en rooster van aftreden.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.