Zoals wel vaker gebeurt, was Contactgroep Postactieven regio Woensdrecht op 16 maart 2011 te gast op Woensdrecht, dit keer voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden werd in de multifunctionele ruimte van “de Schuttershof”. De planning was vanaf 13:30, maar zoals langzamerhand gebruikelijk, waren de eerste gasten al ruim voor die tijd aanwezig. Evenzo gebruikelijk, werden zij, ondanks hun vroege aanwezigheid, gastvrij opgevangen door de dames en heren van Paresto met koffie en thee.

Algemene Ledenvergadering 2011Om 14:00 uur was de aanvang van de vergadering gepland en tegen die tijd hadden zich ongeveer 98 leden (van de plm. 220) gemeld. Aan mij de eer, om als voorzitter e.e.a. in goede banen te leiden.
Onder niet aflatende belangstelling werd de agenda gevolgd. Er viel iets, of beter gezegd, iemand te kiezen, want Cor van Wijk had, als gevolg van zijn drukke werkzaamheden (hoezo, postactief?) na vijf jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld, zijn functie beschikbaar gesteld. Jeannine Duijker werd door het bestuur als kandidaat naar voren geschoven en zij werd door de vergadering met algemene stemmen gekozen voor een bestuursfunctie. Ook zat voor onze secretaris, Jan Dam, de gebruikelijke termijn van drie jaar erop, maar hij stelde zich gelukkig herkiesbaar en zodoende werd hij opnieuw gekozen.
Aldus bestaat het bestuur voor de komende tijd uit de volgende personen: Henk van Bergem voorzitter, Jan Dam secretaris, Max Limburg penningmeester, Willem Vercouteren activiteitencoördinator en Jeannine Duijker notuliste.
Tijdens de rondvraag werd uitvoerig stil gestaan bij de misverstanden rond de toegang tot de vliegbasis. Er hebben zowel in de Vliegende Hollander als in het lijfblad van de postactieven, de KLuPActief, diverse publicaties gestaan over de toegangsregeling, maar ondanks die publicaties blijkt het nog niet voor iedereen duidelijk. Hopelijk na de Powerpoint presentatie door onze voorzitter, nu wél.
Na de vergadering volgde een presentatie door Leo van Zon, zelf postactief, over zijn hobby als imker. Dit was voor velen een interessant onderdeel, ondermeer omdat over de bloemetjes en bijtjes ontzettend veel valt te vertellen, maar zeker, door de bevlogenheid van de presentator. Tot ver na de presentatie werd Leo "ondervraagd" door diverse enthousiaste leden. Tijdens het aperitief werd nog even gememoreerd, dat een nieuw record was gevestigd met de aanwezigheid van 102 leden. Deze namen onder luid applaus afscheid van Cor van Wijk en zijn echtgenote Margriet.
Om 17:00 was het hoog tijd geworden om de inwendige mens te versterken en dus had Paresto gezorgd voor een uitstekende rijsttafel, welke door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Al met al een zéér geslaagde middag en de deelnemers konden met een goed gevoel en een goed gevulde maag weer huiswaarts.