HUISHOUDELIJK REGLEMENT
CONTACTGROEP POSTACTIEVEN REGIO WOENSDRECHT

INLEIDING

Artikel 1.

1.1. Op de vliegbasis Woensdrecht is de vereniging “Contactgroep Postactieven Regio Woensdrecht” (CGPA) gevestigd.

1.2. De vereniging heeft notarieel vastgelegde statuten en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

1.3. De statuten en het HR zijn inzichtelijk op de verenigingswebsite en, worden daarnaast op verzoek bij het bestuur, in kopie aan de leden ter beschikking gesteld.

1.4. Ieder lid van de vereniging is gehouden de bepalingen van dit reglement evenzeer na te leven als het statutair gestelde.

INTENTIE

Artikel 2.

2.1. De intentie van dit HR is het verkort weergeven van de statuten van de Contactgroep Postactieven Regio Woensdrecht (CGPA) alsmede het geven van aanvullende richtlijnen op de statuten.

2.2. Indien het in het HR bepaalde in strijd is met de statuten (of hogere Wet en Regelgeving) prevaleren deze laatstgenoemden.

LEDEN

Artikel 3.

Het lidmaatschap staat open voor:

3.1. Postactieven van de Klu, militair zowel als burger en onafhankelijk van rang of schaal, en hun partners. Daarnaast postactieven die als zodanig geregistreerd staan bij het CLSK / Kabinet / Postactieven.

3.2. Postactieven van andere krijgsmachtdelen en hun partners op basis van een bijzondere binding met het desbetreffende onderdeel dan wel met de Klu en/of oud medewerkers van de Klu en hun partners, zulks ter beoordeling van het bestuur.

AANMELDING LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

4.1. De aanmelding van het lidmaatschap geschiedt op een door het bestuur verstrekt formulier dat door de kandidaat volledig dient te worden ingevuld. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van het op de aanvraag lopende kwartaal en na het voldoen van de verschuldigde contributie over de resterende kwartalen van het verenigingsjaar. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan het secretariaat kenbaar te worden gemaakt. Verandering in een aangeboden e-mail adres dient aan de secretaris gemaild te worden.

ERELIDMAATSCHAP

Artikel 5.

5.1. Een voorstel tot het benoemen van een erelid dient te worden ingediend door het bestuur of tenminste vijf leden. Het voorstel dient op de agenda van de algemene ledenvergadering te worden geplaatst. Over het voorstel wordt met gewone meerderheid van stemmen beslist.

DONATEURS

Artikel 6.

6.1. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse financiële bijdrage die minimaal de vastgestelde contributie groot is.

6.2. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist. Aanmelden geschiedt conform artikel 4 van dit HR.

6.3. Het bestuur kan verenigingsactiviteiten ook openstellen voor donateurs.

CONTRIBUTIE

Artikel 7.

7.1. De contributie dient per jaar bij vooruitbetaling vóór 1 april van het lopende boekjaar te zijn voldaan.

7.2.Zij, die gedurende de eerste helft van het lopende kalenderjaar lid worden, betalen de volledige contributie

7.3. Zij, die gedurende de tweede helft van het lopende kalenderjaar lid worden, betalen de helft van de contributie.

7.4. Zij, die in november of december lid worden, betalen geen contributie voor het lopende jaar, op voorwaarde, dat men direct de contributie voor het volgende jaar voldoet.

7.5. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

76. Donateurs betalen hun donatie voor 1 april van het verenigingsjaar.

OPZEGGING - ONTZETTING

Artikel 8.

8.1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Het besluit dient ondertekend te zijn door twee daartoe door het bestuur aangewezen bestuursleden.

8.2. Leden die een contributieschuld hebben van meer dan 3 maanden, ontvangen van het bestuur een schriftelijke waarschuwing. Tot de maand daaropvolgend bestaat voor het lid de mogelijkheid tot aanzuivering van de achterstallige contributie. Is in die maand de achterstallige contributie niet voldaan, dan volgt royement per 1 mei van het lopende kalenderjaar.

8.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

BESTUUR

Artikel 9.

9.1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal twee commissarissen, te benoemen uit Postactieven Klu, voor de duur van maximaal drie jaren en zij treden af zoals omschreven in artikel 9 van de statuten en lid 2 van dit artikel.

9.2. Tijdens de algemene ledenvergadering treedt elk jaar een deel van het bestuur af. Van het dagelijks bestuur treedt in de regel slechts één lid tegelijk af. Omdat de bestuursleden onderling de functies verdelen, zal er steeds een nieuw rooster van aftreden dienen te worden opgesteld.

9.3. Bij tussentijds bedanken van één of meerdere bestuursleden wordt door het bestuur in de ontstane vacature een plaatsvervanger aangesteld tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Als het bestuur voornemens is in zijn geheel af te treden, dient binnen twee weken een buitengewone algemene ledenvergadering te worden uitgeschreven. Het aftredend bestuur blijft tot de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor de lopende zaken.

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN BESTUUR

Artikel 10.

10.1. Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand. Voor het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van tenminste de helft van de bestuursleden vereist. In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door tenminste drie bestuursleden een beslissing genomen, waarbij in ieder geval de voorzitter of zijn/haar aangewezen plaatsvervanger wordt geraadpleegd.

10.2. Extra bestuursvergaderingen worden gehouden indien de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit nodig achten.

10.3. De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake elk detail uit hoofde van hun functie verkregen, zulks met uitzondering van mededelingen en verantwoording tegenover de leden tijdens de algemene vergadering.

10.4. Het bestuur ontvangt voor de werkelijk gemaakte kosten een vergoeding. Hieronder vallen reiskosten, telefoonkosten e.d. gemaakt in het belang van de leden of CGPA Regio Woensdrecht.

WERKZAAMHEDEN BESTUURSLEDEN

Artikel 11.

De voorzitter:

11.1. De voorzitter is belast met de leiding van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Hij/zij stelt tevens de voor deze vergaderingen van toepassing zijnde agenda samen. Hij/zij zorgt voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent, na goedkeuring, de notulen van de bestuurs-en algemene ledenvergadering. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij/zij toegang tot alle vergaderingen van commissies. Hij/zij is namens het bestuur de woordvoerder in allerlei overlegstructuren.

11.2. De voorzitter is namens het bestuur te allen tijde bevoegd de openlegging van de boeken van de secretaris en de penningmeester te vorderen.

De secretaris:

11.3. De secretaris verzorgt de correspondentie, draagt zorg voor de notulen van vergaderingen, archiveert afschriften van alle stukken en beheert het archief, hetwelk alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden bevat. Tevens verzorgt de secretaris het mailverkeer op de door de vereniging in het gebruik zijnde mailadres.

11.4. De secretaris houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van daarin ontstane veranderingen.

11.5. De secretaris zorgt voor het aanwezig zijn van presentielijsten op algemene ledenvergaderingen. In het jaarverslag brengt de secretaris rapport uit betreffende de stand van zaken van de vereniging over het afgelopen jaar.

11.6. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

11.7. Aan niet-bestuursleden wordt alleen verenigingscorrespondentie ter inzage gegeven, nadat het bestuur hiertoe heeft besloten.

De penningmeester:

11.8. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging.

11.9. Alle financiële bescheiden aangaande de vereniging berusten bij de penningmeester.

11.10. De penningmeester is verplicht, zodra de kasmiddelen meer bedragen dan € 250,- het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling op een lopende rekening. Uitsluitend in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Het geld wordt gedeponeerd ten name van de vereniging. Alle kwitanties dienen te worden gesteld op naam van de vereniging.

11.11. De penningmeester geeft de kascommissie inzage in alle bescheiden welke tot het controletijdvak behoren.

11.12. De penningmeester stelt een financieel jaaroverzicht op over het afgelopen boekjaar welke door het bestuur op de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.

Commissarissen:

11.13. De commissarissen assisteren het dagelijks bestuur en kunnen worden belast met de leiding van door het bestuur in te stellen commissies.

KASCOMMISSIE

Artikel 12.

12.1. De kascommissie wordt ingesteld conform artikel 12 lid 4 van de statuten en verricht de werkzaamheden volgens de in dat artikel gegeven regels.

12.2. De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake elk detail, uit hoofde van hun functie verkregen, tot de datum van de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 13.

13.1. Algemene ledenvergaderingen worden conform artikel 12 en 13 van de statuten bijeengeroepen en gehouden.

13.2. De algemene ledenvergadering is gerechtigd besluiten te nemen, indien tenminste een tiende van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

13.3. Tenminste vijf leden gezamenlijk hebben het recht voorstellen op de agenda van de algemene ledenvergadering te plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste twee weken voor de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. De voorstellers kunnen vooraf worden uitgenodigd voor een bestuursbespreking.

13.4. Een algemene ledenvergadering dient tenminste vier weken van te voren aan alle leden te worden aangekondigd.

13.5. Een buitengewone algemene ledenvergadering dient tenminste twee weken van te voren aan alle leden te worden aangekondigd.

13.6. In de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 12, lid 4 van de statuten, genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. bestuursverkiezing;

d. agendapunten van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de ledenvergadering.

e. Agendapunten ingebracht conform artikel 13.3. van dit Huishoudelijk Reglement.

13.7. Een lid kan zijn/haar stem bij volmacht laten uitbrengen. Het aanwezige lid dient over de door het afwezige lid getekende volmacht te beschikken. Deze volmacht wordt voor aanvang van de ledenvergadering getoond aan de secretaris en geldt voor alle ter vergadering gebrachte voorstellen. Per lid kunnen hoogstens twee aanwijzingen als gemachtigde worden aangenomen.

13.8. Schriftelijke stemming geschiedt op door het bestuur gewaarmerkte stembriefjes.

13.9. Stemgerechtigd zijn alle leden zoals genoemd in artikel 3 lid 1 en 2. van dit Huishoudelijk Reglement.

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN

Artikel 14.

14.1. Toegang tot en deelname aan activiteiten hebben:

a. leden volgens artikel 3 lid 1 en 2 van dit Huishoudelijk Reglement;;

b. alleenstaande leden kunnen zich door één persoon laten vergezellen, dit met instemming van het bestuur en tegen betaling van de door het bestuur te bepalen kosten;

c. donateurs, indien de activiteit daarvoor is opengesteld en tegen betaling van de door het bestuur te bepalen kosten;

d. introducés, indien de activiteit daarvoor is opengesteld en tegen betaling van de door het bestuur te bepalen kosten.

14.2. Indien ereleden, en eventueel hun naaste relatie, als zodanig voor bepaalde evenementen een persoonlijke uitnodiging van het bestuur ontvangen, zijn zij vrijgesteld van betaling.

BLIJKEN VAN BELANGSTELLING

Artikel 15.

15.1. Bij het huwelijk, huwelijksjubilea, ziekte, overlijden, en dergelijke van leden c. q. hun naaste relatie, zal de vereniging belangstelling tonen, mits hierover tijdig in kennis gesteld. Deze blijken van belangstelling kunnen bestaan uit het aanbieden van een cadeau fruitmand, bloemstuk e.d. ter gelegenheid van de hierna omschreven gebeurtenissen. De kosten mogen de daarbij vermelde bedragen niet te boven gaan.

15.2. Het bedoelde blijken van belangstelling worden door of namens het bestuur aangeboden bij de navolgende gebeurtenissen:

a. huwelijk …............................................bloemstuk t.w.v. max. € 30,-;

b. huwelijksjubilea 12½-25-40-50 -60 jaar .bloemstuk t.w.v. max. € 30,-

c. huwelijksjubilea tussenliggende jaren vanaf 45 - 55 - etc. attentie naar inzicht van het bestuur;

d. opname in ziekenhuis of langdurige ziekte met inachtneming van de toestand te herhalen zulks ter beoordeling van het bestuur passende blijk van belangstelling t.w.v. max. € 15,-

e. bij overlijden een passende blijk van belangstelling t.w.v. max. € 30,- in overleg met de nabestaanden.

SLOTBEPALING

Artikel 16.

16.1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de door de vereniging gebezigde accommodaties of middelen van vervoer.

16.2. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, welke is veroorzaakt door leden en/of derden tijdens de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

16.3. Het huishoudelijk reglement kan ter algemene ledenvergadering worden gewijzigd of aangevuld. Tot wijziging of aanvulling wordt besloten bij gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

16.4. In gevallen waarin dit reglement of enig ander voorschrift niet of niet geheel voorziet en waarbij de vereniging direct of indirect is betrokken, handelt het bestuur naar bevind van zaken.

Vastgesteld bij besluit van de buitengewone algemene ledenvergadering

d.d. 24 juli 2014 te Hoogerheide

Henk van Bergem Marianne van Meer-Borstrok

Voorzitter Secretaris